Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt ERASMUS+

  

Creative Education Now at the Heart of Future Innovation

Kreatywna edukacja kluczem do przyszłej innowacji

Program Erasmus +    Sektor: Edukacja szkolna

Numer projektu 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019931

Czas trwania projektu grudzień 2021 – czerwiec 2023

Nasz projekt ma na celu rozwijanie kreatywności uczniów, krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Zamierzamy wdrażać innowacyjne metodyki nauczania, tak abyśmy mogli uczyć zarówno kreatywnie, jak i uczyć dla kreatywności. Nasz projekt obejmuje różnorodne pomysłowe metody, które mają silnie motywować uczniów poprzez rozbudzanie ich naturalnej ciekawości. Planujemy pomóc naszym uczniom w rozwijaniu ich własnego potencjału twórczego. W tym celu chcielibyśmy opracować podejście STEAM w naszej szkole, aby promować naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Myślimy o zintegrowaniu treningu kreatywności, technik z wykorzystaniem gier z metodologiami STEAM, aby wykształcić przyszłych innowatorów i liderów.

Fazy ​​projektu:

FAZA I.  czerwiec 2022 – listopad 2022

 Uczestnictwo nauczycieli w trzech kursach zagranicznych metodycznych prowadzonych w języku angielskim w placówce doskonalenia nauczycieli (poziom znajomości  języka angielskiego nauczycieli co najmniej B2):

     1.KURS METODYCZNY W IRLANDII:  Kreatywność na przyszłość: krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów w klasie. The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools

  1. KURS METODYCZNY W CHORWACJI: Nauka z wykorzystaniem gier, nowoczesnych technologii i platform e-learningowych Game Based Learning
  2. KURS METODYCZNY WE WŁOSZECH: Edukacja STEM/STEAM – nowe granice dla innowacyjnych szkół. STEM/STEAM Education - new frontiers for innovative schools

FAZA II. grudzień 2022 – czerwiec 2023

Upowszechnianie wiedzy zdobytej podczas tych kursów wśród nauczycieli naszej szkoły

FAZA III.  grudzień 2022 – czerwiec 2023

Włączanie metodologii studiowanych na kursach do naszej codziennej praktyki nauczania.

FAZA IV  marzec – kwiecień 2023

Job shadowing czyli obserwacja pracy  i wymiana dobrych praktyk. Pięcioro nauczycieli odwiedzi dwie europejskie szkoły przez pięć dni (Szkoła w Hiszpanii i szkoła w Czechach). Będą obserwować zajęcia promujące kreatywność uczniów, oparte na podejściu z wykorzystaniem gier, zabaw, nowoczesnych technologii i STEAM

FAZA V

Przygotowanie wizyty

FAZA V.

Mobilność grupowa uczniów: 10 uczniów wraz z trzema nauczycielami z naszej szkoły odwiedzi szkołę partnerską w Hiszpanii  i weźmie udział w zajęciach promujących kreatywność uczniów, opartych na podejściu z wykorzystaniem gier, zabaw, nowoczesnych technologii i STEAM.

FAZA VI

Wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich z Czech i z Hiszpanii w naszej szkole. Obserwacja pracy  i wymiana dobrych praktyk. Będą obserwować zajęcia promujące kreatywność uczniów, oparte na podejściu z wykorzystaniem gier, zabaw, nowoczesnych technologii i STEAM.

FAZA VII

Mobilność grupowa uczniów: 10 uczniów wraz z trzema nauczycielami z partnerskiej szkoły w Hiszpanii odwiedzi naszą szkołę i weźmie udział w zajęciach promujących kreatywność uczniów, opartych na podejściu z wykorzystaniem gier, zabaw, nowoczesnych technologii i STEAM.

Mobilność grupowa uczniów: 60 uczniów wraz z pięciorgiem nauczycieli z partnerskiej szkoły w Czechach odwiedzi naszą szkołę i weźmie udział w zajęciach promujących kreatywność uczniów, opartych na podejściu z wykorzystaniem gier, zabaw, nowoczesnych technologii i STEAM.

Creative Education Now at the Heart of Future Innovation

Our project is targeted at developing students’ creativity, critical thinking and problem solving skills. We intend to implement innovative teaching methodologies so that we can both teach creatively and teach for creativity. Our project involves a variety of imaginative methods which are supposed to strongly motivate students by awakening their natural curiosity. We plan on helping our students develop their own creative potential. To do so, we would like to develop STEAM approaches at our school to promote Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. We are thinking of integrating creativity training, gamification techniques with STEAM methodologies to raise future innovators and leaders.

Project Phases:

I
Taking part in courses:

  1. Creativity for the future: Critical Thinking and Problem Solving in the classroom.
  2. Game based learning.
  3. STEM/STEAM education – new frontiers for innovative schools.

I. Disseminating knowledge gained during these courses among teachers at our school.

II. Incorporating methodologies studied at the courses into our daily teaching practice.

III. Job shadowing and exchange of good practices. Three teachers are going to visit three European schools for five days each and observe classes that promote students’ creativity, are based on gamification and STEAM approaches.

IV. Students’ group mobility: 10 students accompanied by three teachers from our school are going to visit a European school and take part in classes that promote students’ creativity, are based on gamification and STEAM approaches.